TGP Hà Nội: Chương trình Tuần Thánh 2020

  CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH – NĂM 2020 TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI

  CHÚA NHẬT LỄ LÁ – 05/04/2020

  – 7h00 – Thánh lễ: Cha Antôn Nguyễn Văn Thắng

  – 18h00 – Thánh lễ: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

  THỨ HAI – THỨ TƯ – 06-08/04/2020

  – 5h30 – Thánh lễ – Chủ tế:

  Thứ Hai: Cha Giuse Trần Mạnh Phong;

  Thứ Ba – Cha Antôn Nguyễn Văn Thắng;

  Thứ Tư – Cha Gioan Nguyễn Văn Toàn

  – 18h00 – Giảng tĩnh tâm:

  + Thứ Hai – 06/04/2020: Hy vọng của ơn cứu độ – Cha Bruno Phạm Bá Quế

  + Thứ Ba – 07/04/2020: Thập giá – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

  + Thứ Tư – 08/04/2020: Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

  – 18h30 – Thánh lễ – Chủ tế Thánh lễ:

  Thứ Hai: Cha An-tôn Nguyễn Văn Thắng;

  Thứ Ba và thứ Tư: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

  THỨ NĂM TUẦN THÁNH – 09/04/2020

  – 9h00: Thánh lễ Truyền Dầu do Đức TGM Giuse chủ sự

  – 18h00: Thánh lễ Tiệc ly do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

  THỨ SÁU TUẦN THÁNH – 10/04/2020

  – 17h00: Chặng Đàng Thánh Giá trong Nhà Thờ Chính Tòa

  – 18h00: Nghi thức kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội thiên hạ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

  THỨ BẨY TUẦN THÁNH – 11/04/2020

  – 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

  CHÚA NHẬT PHỤC SINH – 12/04/2020

  – 7h00: Thánh lễ ban sáng do Cha An-tôn Nguyễn Văn Thắng

  – 10h00: Thánh lễ đại triều do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

  – 18h00: Thánh lễ ban chiều do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

  <