Truyền chức linh mục giáo phận Nha Trang 2018

Theo thông báo từ Tòa Giám mục Nhà Trang, vào lúc 16 giờ 00, ngày thứ Năm 31/05/2018 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang. Đức Cha Giuse Võ Đức Minh – giáo phận Nha Trang sẽ phong chức linh mục cho quý thầy Phó tế có tên dưới đây.

Phanxicô Xaviê Hồ Bình

Gioan Baotixita Nguyễn Hồng Duy

Giacôbê Nguyễn Vũ Đào

Phêrô Trương Quốc Đạt

An tôn Trương Cao Định

Martinnô Hồ Đình Hải

Martinnô Trần Đức Hải

Phêrô Nguyễn Hoàng Hải

Phaolô Võ Bạch Vân Hàn

Silveter Nguyễn Huy Hoàng

Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Hưng

Louis Gonzaga Nguyễn Minh Khoa

Phêrô Đinh Duy Khương

Giuse Lưu Trung Kiên

Phêrô Nguyễn Thanh Liêm

Gioan Baotixita Đỗ Huỳnh Luật

Simon Nguyễn Hoàng Minh

Inhaxiô Đỗ Trần Thiện Mỹ

Micae Cáp Hữu Nhân

Tooma Nguyễn Công Nhật

Gioan Bosco Nguyễn Hữu Hoang Phi

Phanxicô Xaviê Trần Phan Bảo Quốc

Giuse Nguyễn Duy Quốc

Phaolô Trần Phan Bảo Quyền

Giuse Dương Duy Tân

Phêrô Vũ Ngọc Tuấn

Phêrô Nguyễn Tùy

Phanxicô Xaviê Lê Quốc Vương

TXT