PHỎNG VẤN ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM, 28.11.2017

<