Nghi thức nhậm chức và Thánh lễ tạ ơn của Đức tân TGM Giuse Nguyễn Năng

    Nghi thức nhậm chức và Thánh lễ tạ ơn của Đức tân TGM Giuse Nguyễn Năng