Mời dự Đêm Hát Thánh Ca Giáo phận Mỹ Tho 22.12.2017

[googleapps domain=”drive” dir=”file/d/1rlXthwvqCBCKYOgfU3DP7uHfw3btqWUZ/preview” query=”” width=”700″ height=”2000″ /]hát mừng Giáng Sinh 2017

<