Lễ Giỗ 100 Ngày Qua Đời Đức Cha Cố Đaminh Mai Thanh Lương

Trực tiếp Thánh Lễ

Lễ Giỗ 100 Ngày Qua Đời Đức Cha Cố Đaminh Mai Thanh Lương

Xem thêm: