Giáo phận Thanh Hóa sắp có thêm 7 Tân Linh Mục

truyền chức gp thanh hóa

<