Giáo phận Thái Bình có thêm 27 giáo xứ

Danh sách các giáo họ thuộc giáo phận Thái Bình lên hàng giáo xứ

1. Giáo họ Kính Danh (thuộc giáo xứ Đông Thành) lên giáo xứ Kính Danh, thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải.

Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Quan thầy: Lễ Kính Danh Chú

2. Giáo họ Trung Thành (thuộc giáo xứ Trung Đồng) lên giáo xứ Thánh Tâm, thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải.

Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Quan thầy: Đaminh

3. Giáo họ Minh Châu (thuộc giáo xứ Nam Biên) lên giáo xứ Minh Châu, thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải.

Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Quan thầy: Micae

4. Giáo họ Lộc Trung (thuộc Giáo xứ Hợp Châu) lên giáo xứ Lộc Trung , Hạt Nam Tiền Hải

Địa chỉ : xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải , Thái Bình.

Quan thầy: Lễ Kính Danh Chúa

5. Giáo họ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ( thuộc giáo xứ Thanh Châu) lên giáo xứ Linh Châu, thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải.

Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, Thái Bình

Quan thầy: Các thánh TĐVN

6. Giáo họ Công Bồi (thuộc giáo xứ Bác Trạch) lên giáo xứ Công Bồi, thuộc giáo hạt Bắc Tiền Hải.

Địa chỉ: xã Phương Công, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Quan thầy: Luca

7. Giáo họ Quân Trạch (thuộc giáo xứ Bác Trạch) lên giáo xứ Quân Trạch, thuộc giáo hạt Bắc Tiền Hải.

Địa chỉ: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Quan thầy: Giuse

8. Giáo họ Vĩnh Trà (thuộc giáo xứ Thượng Phúc) lên giáo xứ Vĩnh Trà, thuộc giáo hạt Thái Thụy.

Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình.

Quan thầy: Phêrô

9. Giáo họ Song Hai (thuộc giáo xứ Thiên Lộc) lên giáo xứ Song Hai, thuộc giáo hạt Thái Thụy. Các giáo họ trực thuộc: 1. Họ trà Hải 2. Họ phù Sa 3. Họ Đồng Kinh 4. Họ Vị Nguyên 5. Họ Thần Huống.

Địa chỉ: xã Thái Thuần, huyện Thái Thụy, Thái Bình.

Quan thầy: Laurenxo

10. Giáo họ Lãm Khê (thuộc giáo xứ Tân Hưng) lên giáo xứ Lãm Khê, thuộc giáo hạt Thái Thụy.

Địa chỉ: xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, Thái Bình

Quan thầy: An Tôn

11. Giáo họ Đồng Vân (thuộc giáo xứ Đồng Quan) lên giáo xứ Đồng Vân, thuộc giáo hạt Kiến Xương.

Địa chỉ: xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Quan thầy: Phêrô

12. Giáo họ Thọ Sở (thuộc giáo xứ Thân Thượng) lên giáo xứ Thọ Sở, thuộc giáo hạt Kiến Xương.

Địa chỉ: xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, Thái Bình

Quan thầy: Gioan

13. Giáo họ Quan Khê (thuộc giáo xứ Hà Xá) lên giáo xứ Quan Khê, thuộc giáo hạt Đông Hưng.

Địa chỉ: xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, Thái Bình.

Quan thầy: Thánh Tâm

14. Giáo họ Tống Xuyên (thuộc giáo xứ Hà Xá) lên giáo xứ Tống Xuyên, thuộc giáo hạt Đông Hưng. Các giáo họ trực thuộc: Đồng Vọng, Khuốc, Nứa.

Địa chỉ: xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà , Thái Bình.

Quan thầy: Vinhsơn

15. Giáo họ Việt Yên (thuộc giáo xứ Tân Mỹ) lên giáo xứ Việt Yên, thuộc giáo hạt Đông Hưng. Các giáo họ trực thuộc: Canh Nông, Nhâm Lang.

Địa chỉ: xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình

Quan thầy: Augustinô

16. Giáo họ Đông Châu (thuộc giáo xứ Quỳnh Lang) lên giáo xứ Đông Châu, thuộc giáo hạt Đông Hưng.

Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Quan thầy: Mẹ Sầu Bi

17. Giáo họ Lập Trại (thuộc giáo xứ An Lập) lên giáo xứ Lập Trại, thuộc giáo hạt Đông Hưng.

Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Quan thầy: Phêrô

18. Giáo họ An Thái (thuộc giáo xứ Nam Lỗ) lên giáo xứ An Thái, thuộc giáo hạt Đông Hưng. Các giáo họ trực thuộc: Lác Làng, Lác Trại, Y Đún, Hoàng Nông.

Địa chỉ: xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Quan thầy: Giuse

19. Giáo họ Phương Quan (thuộc giáo xứ Phương Xá) lên giáo xứ Phương Quan, thuộc giáo hạt Đông Hưng.

Địa chỉ: xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Quan thầy: Chúa Kitô Vua

20. Giáo họ Bơn Làng ( thuốc giáo xứ An Lập) lên giáo xứ Bơn Làng, thuộc hạt Đông Hưng.

Địa chỉ: xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng, Thái Bình

Quan thầy: Mẹ Truyền Tin

21. Giáo họ Đại Hội (thuộc giáo xứ Chính Tòa Thái Bình) lên giáo xứ Đại Hội, thuộc giáo hạt Thành phố Thái Bình. Các giáo họ trực thuộc: Đồng Đức, Tân Thành.

Địa chỉ: xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, Thái Bình

Quan thầy: Antôn

22. Giáo họ Lạc Đạo (thuộc giáo xứ Chính Tòa Thái Bình) lên giáo xứ Lạc Đạo, thuộc giáo hạt Thành phố Thái Bình.

Địa chỉ: phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, Thái Bình

Quan thầy: Phaolô tông đồ

23. Giáo họ Thượng Điền (thuộc giáo xứ Nghĩa Chính) lên giáo xứ Thượng Điền, thuộc giáo hạt Thành phố Thái Bình. Các giáo họ trực thuộc: Đào Xá, Khê Kiều, Nghĩa Khê.

Địa chỉ: xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình

Quan thầy: Vinhsơn

24. Giáo họ Phú Lễ (thuộc giáo xứ Nghĩa Chính) lên giáo xứ Phú Lễ, thuộc giáo hạt Thành phố Thái Bình.

Địa chỉ: xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình

Quan thầy: Đaminh

25. Giáo họ Cát Trại (thuộc giáo xứ Sa Cát) lên giáo xứ Cát Trại, thuộc giáo hạt Thành phố Thái Bình.

Địa chỉ: phường Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình, Thái Bình

Quan thầy: Giuse

26. Giáo họ Đức Long ( thuộc giáo xứ Bồng Tiên) lên giáo xứ Đức Long, thuộc giáo hạt Thành phố. Các họ trực thuộc: Văn Lâm, Chi Phong.

Địa chỉ: xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Quan thầy: Gioakim

27. Giáo họ Bích Đông (thuộc giáo xứ Đan Chàng) lên giáo xứ Bích Đông, thuộc Giáo hạt Đông Hưng Yên.

Địa chỉ: xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, Hưng Yên

Quan thầy: Phêrô

BTTGPTB