Giáo phận Hà Tĩnh tạm dừng Thánh Lễ trên toàn đia bàn tỉnh Hà Tĩnh

Giáo phận Hà Tĩnh Thông Báo tạm dừng Thánh Lễ trên toàn đia bàn tỉnh Hà TĩnhGiáo phận Hà Tĩnh Thông Báo tạm dừng Thánh Lễ trên toàn đia bàn tỉnh Hà Tĩnh