Giáo phận Bà Rịa sắp có 7 tân Linh Mục

Giáo phận Bà Rịa truyền chức linh mục 2018

Giáo phận Bà Rịa truyền chức linh mục 2018

<