Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc & Bổ nhiệm thư

Trực tiếp Thánh Lễ

xem thêm: Bàn Về Thuyên Chuyển Tại Giáo Điểm Tin Mừng