Danh sách Thuyên chuyển linh mục giáo phận Xuân Lộc 2019

Cầu chúc cho quí Cha được sai đi trong sứ vụ mới luôn là những Mục tử tốt, yêu mến đoàn chiên và đem ân sủng, tình thương Chúa đến cho đoàn chiên.

Dưới đây là danh sách quí Cha thuyên chuyển năm 2019

Thuyên chuyển linh mục Xuân Lộc 2019

Thuyên chuyển linh mục Xuân Lộc 2019 Thuyên chuyển linh mục Xuân Lộc 2019

<