Danh sách các cha chuyển xứ đợt 11-19/12

DANH SÁCH CÁC CHA CHUYỂN NƠI MỤC VỤ THÁNG 12/2018

 

STT

 

QUÝ DANH

 

GIÁO XỨ  ĐANG Ở

 

GX. CHUYỂN ĐẾN

 

NGÀY

 

CHỦ TẾ

1 Đa Minh TRẦN ĐỨC TÂM NGỌC TIÊN, Xuân Hồng, XTR Nghỉ hưu XUÂN HÓA, Hải Xuân, HH Chiều 10/12/2018
2 Phêrô BÙI TRỌNG KHẨN HAI GIÁP, Hải Anh, HH NGỌC TIÊN, Xuân Hồng, XTR Sáng, 14/12/2018 Cha QH Tuyến
3 Giuse ĐINH VĂN VIỆN XUÂN ĐÀI, Hải Hòa, HH HAI GIÁP, Hải Anh, HH Sáng, 11/12/2018 Cha QH Vàng
4 Đa Minh TRẦN NGỌC DƯƠNG CHƯƠNG NGHĨA, Hoàng Nam, NH XUÂN ĐÀI, Hải Hòa, HH Sáng, 12/12/2018 Cha QH Hiếu
5 Giuse NGUYỄN VĂN ĐÌNH Phó KIÊN LAO, Xuân Tiến, XTR CHƯƠNG NGHĨA, Hoàng Nam, NH Sáng, 13/12/2018 Cha QH Đảm
6 Giuse PHẠM VĂN QUANG Giúp PHẠM PHÁO, Hải Minh, HH Phó KIÊN LAO, Xuân Tiến, XTR Tối,

15/12/2018

Cha Xứ công bố
7 Phaolô VŨ MINH HOÀ TƯƠNG NAM, Nam Thanh, NT Nghỉ hưu XUÂN HÓA, Hải Xuân, HH Chiều, 10/12/2018
8 Giuse LÊ THÀNH TÂM NGƯỠNG NHÂN, Giao Nhân, GT TƯƠNG NAM, Nam Thanh, NT Sáng, 11/12/2018 Cha QH Cảnh
9 Giuse PHẠM MINH PHAN CHỈ THIỆN, Nghĩa Thành, NH NGƯỠNG NHÂN, Giao Nhân, GT Sáng, 12/12/2018 Cha QH Châu
10 Giuse PHAN VĂN DUY Phó LẠC ĐẠO, Nghĩa Lạc, NH CHỈ THIỆN, Nghĩa Thành, NH Sáng, 13/12/2018 Cha QH Môn
11 Giuse HOÀNG VĂN TRƯỜNG Giúp TGM, Xuân Ngọc, XTR Phó LẠC ĐẠO, Nghĩa Lạc, NH Tối, 15/12/2018 Cha Xứ công bố
12 Phêrô VŨ NGÔ QUÝ CÁT PHÚ, Xuân Phú, XTR Nghỉ hưu XUÂN HÓA, Hải Xuân, HH Chiều, 10/12/2018
13 Gioakim LÂM VĂN NĂM NGOẠI ĐÔNG, Nam Thái, NT CÁT PHÚ, Xuân Phú, XTR Sáng, 11/12/2918 Cha QH Vinh
14 Đa Minh TRẦN ĐÌNH VẬN NAM ĐƯỜNG, Hải Đường, HH NGOẠI ĐÔNG, Nam Thái, NT Sáng, 12/12/2018 Cha QH Đảm
15 Giuse Micael VŨ MINH TUẤN THÁNH THỂ, Thọ Nghiệp, XTR NAM ĐƯỜNG, Hải Đường, HH Sáng, 13/12/2018 Cha QH Vàng
16 Tôma A. VŨ ĐỨC THIÊN HOÀNH NHỊ, Giao Hà, GT THÁNH THỂ, Thọ Nghiệp, XTR Sáng, 14/12/2018 Cha QH Vinh
17 Giuse TRẦN VĂN TOÀN Phó ĐẠI ĐỒNG, Giao Lạc, GT HOÀNH NHỊ, Giao Hà, GT Sáng, 15/12/2018 Cha QH Châu
18 Vinh Sơn NGUYỄN HỮU TẠN Giúp VĂN LÝ, Hải Lý, HH Phó ĐẠI ĐỒNG, Giao Lạc, GT Tối, 15/12/2018 Cha Xứ công bố
19 Giuse NGUYỄN VĂN ĐÀM THẠCH BI, Nam Thái, NT TÂN CHÂU, Trực Hùng, TN Sáng, 10/12/2018 Cha QH Sỹ
20 Giuse ĐỖ VĂN ĐANG TÂN CƯỜNG, Trực Cường, TN THẠCH BI, Nam Thái, NT Sáng, 11/12/2018 Cha QH Đảm
21 Giuse TRẦN VĂN THÁI VĂN LÝ, Hải Lý, HH TÂN CƯỜNG, Trực Cường, TN Sáng, 12/12/2018 Cha QH Sỹ
22 Giuse ĐOÀN VĂN TỈNH XUÂN THỦY, Hải Xuân, HH VĂN LÝ, Hải Lý, HH Sáng, 13/12/2018 Cha QH Hiếu
23 Phêrô LƯƠNG ĐỨC THIỆU PHONG LỘC, Nam Phong, NT XUÂN THỦY, Hải Xuân, HH Sáng, 14/12/2018 Cha QH Toanh
24 Phêrô TRẦN THÁI HIỆP TANG ĐIỀN, Hải Chính, HH PHONG LỘC, Nam Phong, NT Sáng, 15/12/2018 Cha QH Tường
25 Augustinô LƯU VIẾT CẨN HƯNG NHƯỢNG, Nam Lợi, NT TANG ĐIỀN, Hải Chính, HH Sáng, 17/12/2018 Cha QH Hiếu
26 Vinh Sơn VŨ THANH TÙNG TRÙNG PHƯƠNG, Hải Đường, HH HƯNG NHƯỢNG, Nam Lợi, NT Sáng 18/12/2918 Cha QH Tường
27 Giuse PHẠM VĂN ĐÌNH Phó CHÍNH TÒA, Xuân Ngọc, XTR TRÙNG PHƯƠNG, Hải Đường, HH Sáng, 19/12/2018 Cha QH Toanh
28 Vinh Sơn LÊ VĂN HANH Giúp TGM, Xuân Ngọc, XTR Phó CHÍNH TÒA, Xuân Ngọc, XTR Tối, 16/12/2018 Cha Xứ công bố
29 ĐaMinh NGUYỄN VĂN DƯƠNG Phó NGỌC TIÊN, Xuân Hồng, XTR Phó QUẦN PHƯƠNG, TT Yên Định, HH Tối, 15/12/2018 Cha Xứ công bố
30 Tôma TRẦN MẠNH TRÍ Phó QUẦN PHƯƠNG, TT Yên Định, HH Phó SA CHÂU, Giao Châu, GT Tối, 16/12/2018 Cha Xứ công bố
31 Giuse BÙI VĂN TUYỀN ĐÀI MÔN, Nghĩa Phú, NH HẢI ĐIỀN, Hải Đông, HH Sáng, 14/12/2018 Cha QH Hiếu
32 Giuse ĐỖ VĂN THỰC HƯNG NGHĨA, Hải Hưng, HH NINH CƯỜNG, Trực Phú, TN Sáng, 17/12/2018 Cha QH Sỹ
33 Giuse NGUYỄN TRỌNG TÍNH HẢI NHUẬN, Hải Lộc, HH HƯNG NGHĨA, Hải Hưng, HH Sáng, 18/12/2018 Cha QH Vàng
34 Đa Minh ĐINH NGỌC HOÀN NINH CƯỜNG, Trực Phú, TN HẢI NHUẬN, Hải Lộc, HH Sáng, 19/12/2018 Cha QH Vàng

Tác giả bài viết: Vp. TGM Bùi Chu

Linh mục bùi chu 2019

<