Bổ nhiệm linh mục Phát Diệm 2019

Bổ nhiệm linh mục Phát Diệm 2019

<