Danh sách bổ nhiệm linh mục giáo phận Bắc Ninh 2018

Thứ tự Linh Mục Sứ vụ – Nhiệm sở mới
1. Giuse Nguyễn Hoàng Ân Chính xứ Cẩm Giang + Dũng Vi
2. Vicentê Hoàng Văn Báo Chính xứ Tiểu Lễ
3. Đaminh Vũ Quang Chí Chính xứ Lập Trí
4. Giuse Trần Văn Chỉnh Chính xứ Tân Bình
5. Giuse Nguyễn Văn Đinh Chính xứ Dân Trù
6. Giuse Ngô Ngọc Đoàn Chính xứ Thống Nhất
7. Đaminh Nguyễn Hữu Hoàn Chính xứ Bạch Xa
8. Giuse Hoàng Trọng Hựu Chính xứ Hữu Bằng
9. Giuse Hoàng Văn Lịch Chính xứ Ngọc Lâm
10. An-rê Nguyễn Quang Phúc Chính xứ Nhã Lộng
11. Giuse Nguyễn Văn Quân Chính xứ Yên Mỹ
12. Đaminh Nguyễn Minh Tân Chính xứ Bắc Giang
13. Giuse Hoàng Văn Thập Chính xứYên Thịnh
14. Giuse Nguyễn Văn Thế Chính xứ Phú Cường
15. Vicentê Nguyễn Văn Thuyên Chính xứTân Cương
16. Giuse Hoàng Anh Tuấn Chính xứTân An
17. Giuse Nguyễn Văn Phong Kiêm nhiệm giáo xứ Phượng Giáo
18. Giuse Trần Quang Khiêm Quản nhiệm Phúc Xuân
19. Giuse Đinh Đồng Ngôn Quản nhiệm họ Bến Cốc
20. Đaminh Nguyễn Văn Công Phó Giám Đốc Nhà ứng sinh Phê-rô  Tự
21. Micae Nguyễn Công Đức Phó xứ Bắc Kạn
22. Giuse Phạm Văn Luật Phó xứ Tiểu Lễ
23. Giuse Nguyễn Đình Phán Phó xứ Đại Từ
24. Giuse Nguyễn Quốc Triệu Phó xứ Ngọ Xá
25. Gioan M. Trần Văn Điến Phụ tá cha Đaminh Hùng – xứ Lai Tê
26. Vinh Sơn Nguyễn Hải Du Phụ tá cha Đaminh Hoàn – xứ Bạch Xa
27. Vicentê Mai Viết Long Phụ tá cha Giuse Phong – xứ Tử Nê
28. Giuse Nguyễn Đức Quân Phụ tá cha Đaminh Kinh – xứ Thái Nguyên
29. Phanxicô X. Phạm Văn Quang Phụ tá cha Giuse Phong – xứ Tử Nê
30. Inhaxio  M. Thân Văn Thái Phụ tá cha Phêrô Viên – xứ Đồng Chương
31. Giuse Nguyễn Văn Thọ Phụ tá cha Phêrô Văn – xứ NT Chính Tòa
32. Giuse Nguyễn Văn Vẻ Phụ tá cha Phanxicô X. Huân – xứ Vĩnh Yên
33. Gioan Maria Đinh Văn Nghĩa Giúp các cha hưu dưỡng Bắc Ninh
<