Chương trình hành hương thường niên La Vang 2018

  ✔️ THỨ 3 NGÀY 14/08/2018
  – 14h00: Lần hạt suy tôn Lòng Chúa Thương Xót (tại Linh Đài)
  – 16h30: Dâng hoa tôn vinh Mẹ La Vang (tại Linh Đài)
  – 17h00: Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (tại Lễ Đài)
  – 20h30: Cầu nguyện bên Mẹ La Vang (tại Linh Đài)
  – 21h30: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót (tại Linh Đài)

  ✔️
   THỨ 4 NGÀY 15/08/2018
  – 5h00: Rước Kiệu Đức Mẹ La Vang – Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (tại Lễ Đài )

  Truyền hình trực tiếp hành hương thường niên La Vang 2018

  Chương trình hành hương thường niên La Vang 2018

  <