Cảm ơn của đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn trong thánh lễ tấn phong Giám Mục

    Cảm ơn của đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn trong thánh lễ tấn phong Giám Mục

    Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

    <