Các Giáo Xứ Giáo Hạt Tân Mai Đón Đức Mẹ Thánh Du

1 – Giáo xứ Tân Mai : 22/04 – 25/04/2018
2 – Giáo xứ Tân Lộc : 25/04 – 26/04/2018
3 – Giáo xứ Xuân Hòa : 26/04 – 27/04/2018
4 – Giáo xứ Đa Minh : 27/04 – 29/04/2018
5 – Dòng Đa Minh Tam Hiệp : 29/04 – 30/04/2018
6 – Giáo xứ Bùi Hưng : 30/04 – 01/05/2018
7 – Giáo xứ Bùi Hiệp : 01/05 – 02/05/2018
8 – Giáo xứ Bùi Vĩnh : 02/05 – 04/05/2018
9 – Giáo xứ Bùi Thái : 04/05 – 06/05/2018
10 – Giáo xứ Bùi Thượng : 06/05 – 08/05/2018
11 – Giáo xứ Bùi Đức : 08/05 – 10/05/2018
12 – Giáo xứ Trinh Vương : 10/05 – 11/05/2018
13 – Giáo xứ Gia Viên : 11/05 – 12/05/2018
14 – Giáo xứ Phanxico : 12/05 – 13/05/2018
15 – Giáo xứ Long Bình : 13/05 – 14/05/2018
16 – Giáo xứ Micae : 14/05 – 15/05/2018
17 – Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể : 15/05 – 16/05/2018
18 – Giáo xứ Thánh Giuse : 16/05 – 17/05/2018
19 – Giáo xứ Thiên Triều : 17/05 – 18/05/2018
20 – Giáo xứ Bình An : 1/05 – 20/05/2018
20/05/2018 – Giáo Hạt chào tiễn Đức Mẹ đến Giáo Hạt Long ThànhĐón Đức Mẹ Thánh Du

<