Tạm hoãn hạ giải nhà thờ chính tòa Bùi Chu

Trực tiếp Thánh Lễ

hạ giải nhà thờ chính tòa Bùi Chu

hạ giải nhà thờ chính tòa Bùi Chu