Bổ nhiệm và thuyên chuyển Linh Mục giáo phận Long Xuyên 7/2018

Đấng Bản Quyền giáo phận Long Xuyên đã quyết định bổ nhiệm và chuyển đổi nhiệm vụ và nhiệm sở các linh mục có tên sau đây:

1/ Cha Antôn Phạm Duy Tân

 • Nhiệm sở cũ: Đi học ở Mỹ
 • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Ngọc Thạch

2/ Cha Vinhsơn Vũ Viết Võ

 • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Lạng Sơn – Tân Thạnh
 • Nhiệm sở mới: Cha Quản sở Giáo họ Thuận Tiến, Hà Tiên

3/ Cha Gioan B. Nguyễn Công Lệnh

 • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Tri Tôn – Châu Đốc
 • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Thánh Gia – K.Thầy Ký – Vĩnh Thạnh

4/ Cha Stephanô Nguyễn Quốc Thắng

 • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Trung Thành – Tân Thạnh
 • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Cù Lao Gieng – Chợ Mới

5/ Cha Boscô Trần Hoàng Đăng Tâm

 • Nhiệm sở cũ: Giáo Xứ Núi Tượng – Long Xuyên
 • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Núi Sập – Long Xuyên

6/ Cha Giuse Huỳnh Phong Phú

 • Nhiệm sở cũ: giáo xứ Môi Khôi Láng Sen – Vĩnh An
 • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Thạnh An – Vĩnh Thạnh

7/ Cha Giuse Dinh Phi Thoàn

 • Nhiệm sở cũ: Gx Đài Đức Mẹ Tân Hiệp – Tân Hiệp
 • Nhiệm sở mới: Phó Gx Bình Châu K8 A – Tân Thạnh

8/ Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh

 • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Quý Phụng – Rạch Giá
 • Nhiệm sở mới: Phó Giáo Xứ Cần Xây – Long Xuyên

9/ Cha Martinô Trịnh Ngọc Thạch

 • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Antôn K.1a – Tân Hiệp
 • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Núi Tượng – Long Xuyên

 10/ Cha Gioan B. Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Ngọc Thạch – Vĩnh Thạnh
 • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Đài Đức Mẹ – Tân Hiệp

11/ Cha Phêrô Phạm Đức Toàn

 • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Ngọc Chúc – Rạch Giá
 • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ An Tôn – K.1a – Tân Hiệp

​12/ Cha Giuse Vũ Thiện Mỹ

 • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Tân Bình,Tràm Chẹc – Rạch Giá
 • ​Nhiệm sở mới: Quản sở Giáo họ Xẻo Dinh – Rạch Giá

13/ Cha Giuse Giang Hòa Vinh

 • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Tân Long, K 2a
 • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Châu Đốc – Châu Đốc

14/ Cha Giuse Đỗ Quang Thái Hà (SDB)

 • Nhiệm sở cũ: Tu sở Vĩnh Hiệp – Rạch Giá
 • Nhiệm sở mới: Phó giáo xứ Trung Thành K.8 – Tân Thạnh

15/  Cha Giêrônimô Nguyễn Trung Cương, CRM

 • Nhiệm sở cũ: Giáo Xứ Mong Thọ – Rạch Giá
 • Nhiệm sở mới: Quản sở Giáo họ Xẻo Tam – Rạch Giá

16/ Cha Phanxicô X. Trần Đình Hoành, CRM

 • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Hòa Hưng – Rạch Giá
 • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Giuse An Bình, Đầu KF– Vĩnh An

 17/ Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Thức, CRM

 • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình
 • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Mong Thọ – Rạch Giá

​18/ Cha Phanxicô Assisi M. Nguyễn Trung Tín, CRM

 • Nhiệm sở cũ: Nhà dòng Thủ Đức
 • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Hòa Hưng – Rạch Giá

19/ Cha Martino – Thinh M.  Hoàng Văn Đình, CRM

 • Nhiệm sở cũ: Nhà dòng, Thủ Đức
 • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Minh Châu – Rạch Giá
<