Bổ nhiệm và thuyên chuyển các Linh mục TGP Huế tháng 9.2018

Thông báo của Tòa TGM Huế về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các Linh mục tháng 9.2018

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại tổng giáo phận Huế ngày 22.5.2018

<