Bổ nhiệm linh mục Tổng Đại Diện giáo phận Hưng Hóa

    Trực tiếp Thánh Lễ

    Bổ nhiệm linh mục Tổng Đại Diện giáo phận Hưng Hóa
    Giáo phận Hứng Hóa có Linh mục Tổng Đại diện và Linh mục Quản lý mới

    Văn phòng Tòa Giám mục Hưng Hóa

    WGPHH — Ngày 13-05-2020, Văn phòng Tòa giám mục Hưng Hóa thông báo quyết định bổ nhiệm Linh mục Tổng Đại diện và Linh mục Quản lý mới cho Giáo phận. Sau đây là văn thư bổ nhiệm:Bổ nhiệm linh mục Tổng Đại Diện giáo phận Hưng Hóa