Bổ nhiệm Linh mục giáo phận Phát Diệm năm 2018

Bổ nhiệm Linh mục giáo phận Phát Diệm năm 2018

<