Bổ nhiệm linh mục giáo phận Long Xuyên tháng 7-2020

  NHIỆM SỞ ĐẦU TIÊN CỦA CÁC TÂN LINH MỤC LONG XUYÊN THÁNG 7/2020

  Đấng Bản Quyền giáo phận Long Xuyên đã quyết định bổ nhiệm nhiệm sở đầu tiên của các Tân Linh mục có tên sau đây:Bổ nhiệm linh mục giáo phận Long Xuyên tháng 7-2020

  1) Cha Giuse Nguyễn Quốc Dương – Cha Phó Gx Mong Thọ – Giáo hạt Rạch Giá
  2) Cha Giuse Hoàng Văn Đông- Phó Gx Rọc Lá – Giáo hạt Rạch Giá
  3) Cha Gioan B. Bùi Quốc Khánh – Phó Gx Cần Xây – Giáo hạt Long Xuyên
  4) Cha Giuse Lương Công Khoa – Phó Gx Tri Tôn – Giáo hạt Châu Đốc
  5) Cha Phanxicô X. Đoàn Trung Lập – Phó Gx Rạch Giá – Giáo hạt Rạch Giá
  6) Cha Giuse Đỗ Công Hồng Phúc – Phó Gx Thạnh An – Giáo hạt Vĩnh Thạnh
  7) Cha Anton Nguyễn Phước Thi – Tiền Chủng Viện Terexa An Châu – Giáo hạt Long Xuyên
  8) Cha Giuse Vũ Văn Thủy – Phó Gx Tân Bình Tràm Chẹt – Giáo hạt Rạch Giá
  9) Cha Gioan B. Nguyễn Văn Hoàng Tùng – Phó Gx Ngọc Chúc – Giáo hạt Rạch Giá
  10)Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Vinh – Phó Gx Cờ Trắng – Giáo hạt Hà Tiên
  11)Cha Gioan M. Nguyễn Đức Vương (CRM) – Phó Gx Hòn Chông – Giáo hạt Hà Tiên

  <