Trực tiếp từ La Vang chiều 14/8/2018

Lịch Công Giáo Năm 2021

Giờ Cầu Nguyện Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót diễn ra vào lúc 14h00.