Trực tiếp từ La Vang chiều 14/8/2018

Trực tiếp Thánh Lễ

Giờ Cầu Nguyện Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót diễn ra vào lúc 14h00.