Giáo phận Thanh Hóa sắp có thêm 7 Tân Linh Mục

Lịch Công Giáo Năm 2021

truyền chức gp thanh hóa