Tiểu sử Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung sinh ngày 10 tháng 11 năm 1927, tại Đà Nẵng. Thân phụ ngài là ông Simon Xuân và thân mẫu ngài là bà Isave Nguyễn Thị Bài. Gia đình quyết định đưa cậu Ngài vào học tại Tiểu Chủng viện Thừa Sai Kon Tum từ ngày 02 tháng 4 năm 1937. Tại đây Ngài là chủng sinh thuộc một trong những khóa đầu tiên của Chủng viện Kon Tum.

Ngày 25 tháng 5 năm 1955, Thầy Phó tế Trần Thanh Chung được phong chức linh mục tại Nhà thờ chính tòa Giáo phận Kon Tum, do Giám mục Paul Léon Seitz Kim chủ phong.

Tháng 9 năm 1966, Giám mục giáo phận quyết định chọn linh mục Phêrô Thanh Chung làm Giám đốc Tiểu Chủng viện Thừa Sai Kon Tum tại Đà Lạt, và Ngài đã giữ chức vụ này đến tháng 8 năm 1974.Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

Ngày 26 tháng 3 năm 1981, Tòa Thánh loan tin bổ nhiệm linh mục Phêrô Trần Thanh Chung làm Giám mục Phó Giáo phận Kon Tum, trợ giúp Giám mục chính tòa Alexis Phạm Văn Lộc.

Lễ tấn phong cho Tân giám mục diễn ra vào lúc 18h00, 22 tháng 11 cùng năm, do Giám mục chính tòa Giáo phận Kon Tum Alexis Phạm Văn Lộc, chủ phong tại Nhà Nguyện Chủng viện Thừa Sai Kon Tum.

Tân giám mục đã chọn khẩu hiệu giám mục: “Delexit me”: Ngài đã yêu mến tôi (Gal 2,20). GM Phêrô Trần Thanh Chung là giám mục thứ 61 trong hàng giáo phẩm Việt Nam và là Giám mục chính tòa thứ năm của giáo phận Kon Tum.Tiểu sử Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

Ngày 8 tháng 4 năm 1995, Tòa Thánh chấp thuận đơn xin về hưu của Giám mục chính tòa Alexis Phạm Văn Lộc, với cương vị Giám mục Phó Giáo phận, Ngài chính thức kế nhiệm trở Giám mục chính tòa Giáo phận Kon Tum.

Bắt đầu từ đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần 3 chọn Giám mục Trần Thanh Chung làm Phó Tổng Thư ký phụ trách Giáo tỉnh Huế nhiệm kỳ 1986 – 1989, Ngài tái đắc cử chức danh này trong ba nhiệm kỳ sau đó, đảm trách vai trò này đến năm 1998.

Ngày 16 tháng 7 năm 2003, Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chấp nhận đơn nghỉ hưu của Ngài và bổ nhiệm linh mục Micae Hoàng Đức Oanh – Tổng đại diện giáo phận, làm tân giám mục chính tòa Giáo phận Kon Tum.

Ngày 28 tháng 8 năm 2003, lễ tấn phong Tân Giám mục Kon Tum Micae Hoàng Đức Oanh diễn ra, do Trần Thanh Chung làm Giám mục chủ phong, hai Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa và Phêrô Nguyễn Soạn phụ phong. Đồng tế ngoài ba vị cử hành nghi thức còn có 11 giám mục khác và 300 linh mục khác, tổ chức tại tiền đình Nhà thờ Chính toà Kon Tum.

Ngày 25 tháng 8 năm 2015, giáo phận Kon Tum tổ chức mừng kỷ niệm 60 linh mục cho giám mục Phêrô Trần Thanh Chung.

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, giáo phận Kon Tum tổ chức mừng kỷ niệm 65 linh mục cho giám mục Phêrô Trần Thanh Chung.

Phêrô Thiều TH

<