Hướng dẫn cài đặt Vmix

Trực tiếp Thánh Lễ

 

Live demo

Xuân Thiều – Máy Tính Tuấn Kiệt TB