Hướng dẫn cài đặt Vmix

 

Live demo

Xuân Thiều – Máy Tính Tuấn Kiệt TB

 

<