Xin Thương Nghe – Dao Kim

Trực tiếp Thánh Lễ

Đây giọt rượu nho và tấm bánh trắng thơm tin tuyền. Xin cùng dâng lên trọn kiếp sống với bao ước nguyện
Tìm kiếm PDFXin Thuong Nghe – Dao Kim