Van Tue Duc Kito

Vạn tuế Đức Kitô – Thành Tâm

Vạn tuế! Vạn tuế! Đức Kitô Con Vua nhà Đa-vít. Vạn tuế! Ngài là Cứu Chúa Đấng muôn dân mong chờ. Vạn vạn tuế!

1. Hoan hô Chúa ngự chốn cửu trùng. Hoan hô Con Vua nhà Đa-vít. Trong khiêm nhu Ngài đến viếng thăm. Hoan hô Đấng Cứu Tinh nhân trần.

2. Hy sinh chết thập giá hôm xưa. Hoan hô Con Vua nhà Đa-vít. Để rồi thành nguồn sống hôm nay. Hoan hô Đấng Cứu Tinh nhân trần.