Tv 46 Lễ Chúa Thăng Thiên

Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi! Tán tụng Chúa Trời, nào hãy hò reo. Vì Chúa đấng tối cao khả úy, người là đại đế, đấng thống trị trần gian

Thanh Vinh 46 le chua thang thien