Tựa làn trầm hương – Việt Khôi

Tựa làn trầm hương thơm bay lên trước nhan Cha, lòng con thiết tha muôn lời khẩn cầu. Nguyện Chúa xuống muôn phúc lành nhiệm mầu cho đời con cuộc sống trọn niềm vui.

Tua Lan Tram Huong