Lịch Công giáo năm 2020

Thanh Vinh 28

Nào con cái Chúa hãy dâng kính Người, dâng kính Người quyền năng Vinh Quang xứng với cao danh Thánh Người, hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy