Thánh Vịnh 137 PDF – Thái Nguyên

Thanh Vinh 137 pdf

Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì ngài đã nghe tiếng con kêu. Đàn ca kính Chúa giữa chư vị Thiên Thần, hướng về đền thánh con phủ phục kính thờ

<