Thánh Vịnh 118 – Trương Thế Bách

tv 118
ĐK.
Phúc cho ai biết tiến thân trong luật pháp Chúa Trời.
1.
Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay ai tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ tìm kiếm nhan Ngài.
2.
Ngài đã ban những giới luật của Ngài, suốt cuộc đời đoàn con giữ gìn. Thầm ước mong chân con hằng vững bước, tuân hành giới luật Ngài đã ban truyền.
3.
Lạy Chúa con xin nhân hậu cùng con, để lời Ngài lòng con giữ tròn. Mở mắt con để con được nhìn rõ, pháp luật của Ngài thật quá tuyệt vời.
4.
Nguyện dẫn con theo con đường của Ngài, để con đi tìm theo đến cùng. Lòng trí con khấn xin Ngài soi sáng, hết lòng tuân hành luật pháp của Ngài.
*