Thánh Vịnh 118 – Thái Nguyên

Trực tiếp Thánh Lễ

Con vẫn thân thưa rằng gia nghiệp con thực là chính Chúa. Nguyện Ngài thương đỡ nâng, giúp con giữ trọn lời Ngài đã truyền ban.

Tìm kiếm PDF

Thanh Vinh 118