Thánh Vịnh 102 – Thái Nguyên

Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Thiên Chúa, toàn thân tôi hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy

Thanh Vinh 102