Thánh Tông Đồ – Kim Long

Trực tiếp Thánh Lễ

Vừa khi Chúa kêu mời, người đã sẵn lòng bước đi dù gian nguy nào xá chi. Đi theo Chúa dứt bỏ lợi danh. Đi theo Chúa cứu đời lầm than

Thanh Tong do – Kim Long