Thánh Linh Chúa – Từ Duyên

Trực tiếp Thánh Lễ

ĐK. Thần Linh Chúa ngự trên tôi. Thần Linh Chúa thánh hiến tôi, sai tôi loan báo tin mừng bình an

Thanh Linh Chua – Tu Duyen