Máu Chiên Bò – Kim Long

Mau Chien Bo – Kim Long

Máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý cha

<