Lúa với cỏ lùng – Thái Nguyên

Trực tiếp Thánh Lễ

Chúa chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa. Chúa chấp nhận tình trạng vàng thau với nhau, Ngài nhẫn nại với tội nhân, kiên tâm chờ đợi trở về

Tìm kiếm PDF

Lua Voi Co Lung – Thai Nguyen