Lạy Cha Rất Thánh – Vương Diệu

Lịch Công Giáo Năm 2021

Lạy Cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Đoàn con dâng Chúa để ngợi khen, để tạ ơn, để cầu xin, để đền bù muôn tội nhân gian.

Tìm kiếm PDF

Lay cha Rat Thanh