Lạy Cha Rất Thánh PDF

Lịch Công Giáo Năm 2021

Lạy Cha rất Thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Đoàn Con dâng Chúa để ngợi khen, để tạ ơn để cầu xin, để đền bù muôn tôi lôi nhân gian

Lay Cha Rat Thanh