Hãy Chiếu Soi PDF

Trực tiếp Thánh Lễ

ĐK. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

Hay Chieu Soi