Hạt Lúa Mì – Hùng Lân

Lịch Công Giáo Năm 2021

Hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi thì sẽ trơ trọi một mình. Hạt lúa mì gieo xuống đất mà chết đi thì sẽ sinh ra bông hạt muôn nghìn…
Tìm kiếm PDFHat Lua Mi – hung Lan