Giờ Đây – Nguyễn Khắc Xuyên

Giờ đây chúng con dâng khối tình yêu sắt son, quyết tâm hằng yêu Chúa từng giây trên thế gian. Nguyện xin Thánh Tâm qua đêm ngày ban các ơn giúp con hằng yêu Chúa bền vững chân thành.

Gio Day PDF