Đức Kitô sống lại hiển vinh – Kim Long

Đức Kitô đã sống lại hiển vinh, và muôn đời ở cùng ta, chúng ta nay thuộc về Người. Hãy vui mừng tin tưởng lên. Alleluia

Duc Kito Song Lai Hien Vinh – Kim Long

<