Đáp ca Chúa Nhật 19 Thường Niên, năm C

Thanh Vinh 32 Huy Hoang

<