Con xin dâng – Nguyễn Duy

Trực tiếp Thánh Lễ

Dâng lên Chúa rượu bánh này, nguyện dâng Chúa trọn đời sống con. Con xin dâng bánh rượu của muôn con người. Con xin dâng với cả thân xác con
Tìm kiếm PDF


Con Xin Dang – Nguyen Duy