Alleluia Lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô

Alleluia, allelua. Con là đá, trên đá này Thầy xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục không thắng được. Alleluia, alleluia

Alleluia Le Kinh Thanh Phero va Phaolo